Kancelaria Doradztwa Podatkowego MJN – doradztwo podatkowe, outsourcing kadrowy i księgowy. główna. o nas. usługi. publikacje. referencje. nowości. partnerzy. kontakt.
Copyright © 2011 - MJN
o nas usługi publikacje nowości kariera partnerzy kontakt
Kancelaria Doradztwa Podatkowego MJN – doradztwo podatkowe, outsourcing kadrowy i księgowy. Polityka poufności.
Strona może korzystać z plików cookies
w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Najważniejsze zmiany podatkowe w 2012 roku - pobierz w .pdf


Pobierz Adobe Reader

PODSTAWOWE ZMIANY W 2012 ROKU

I. Podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych

1. Likwidacja podwójnej zaliczki !!!

Zmieniono sposób wpłacania zaliczek za ostatni miesiąc (kwartał w przypadku podatni­ków wpłacających zaliczki kwartalne) roku podatkowego. Od 01.01.2012 roku obowiązuje zasada, że zaliczki miesięczne płatne są w terminie do 20. dnia każdego miesiąca za mie­siąc poprzedni. Z kolei zaliczki kwartalne -w terminie do 20. dnia każdego miesiąca na­stępującego po kwartale, za który wpłacana jest zaliczka. Zaliczkę za ostatni miesiąc lub ostatni kwartał roku podatkowego podatnik będzie wpłacał w terminie do 20. stycznia następnego roku podatkowego!!

Ponadto ustawodawca postanowił, że podatnicy pdof i pdop nie będą musieli w 2012 r. wpłacać zaliczki za ostatni miesiąc lub kwartał, jeżeli przed upływem terminu do jej wpła­ty złożą zeznanie i dokonają zapłaty podatku na zasadach określonych odpowiednio w art. 45 ustawy o pdof (Dz. U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 ze zm.) i art. 27 ust. 1 ustawy o pdop (Dz. U. z 2011 r. nr 74, poz. 397 ze zm.).II. Kadry i ZUS

1. Minimalne wynagrodzenie brutto za pracę

okres obowiązywania: od 1.01.2012 do 31.12.2012
Uwaga: W okresie pierwszego roku pracy wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy nie może być niższe niż 80% minimalnego wynagrodzenia, czyli w 2012 r. nie niższe niż 1.200 zł (80% x 1.500 zł).

Pracownicy zatrudnieni na minimalną wartość wynagrodzenia powinni otrzymać aneks, w którym wskazane będzie nowe minimalne wynagrodzenie.

2. ZUS RMUA raz na rok

Od 1 stycznia 2012 r. informacje o naliczonych składkach ubezpieczeniowych oraz wyka­zywanych ewentualnych przerwach w opłacaniu tych składek płatnik składek będzie miał obowiązek przekazywania ubezpieczonemu raz na rok, w podziale na poszczególne mie­siące. "Roczną" informację będzie musiał przekazywać w terminie do 28 lutego następne­go roku za rok poprzedni. Informację taką przekazuje się na formularzu ZUS RMUA lub w innej formie -np. odcinka z wypłaty zawierającego te same dane co raport ZUS RMUA.

3. Wyższa składka rentowa pracodawcy -8% obowiązuje od lutego 2012

W 2012 r. wzrośnie o 2 punkty procentowe stopa procentowa składki na ubezpieczenia rentowe z 6% do 8%. Tak wynika z nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń spo­łecznych, uchwalonej 21 grudnia 2011 r.

Podwyżka dotyczy tej części składki, która jest finansowana przez płatnika składek. Nie będzie więc miała wpływu np. na kwotę netto wynagrodzenia wypłacanego pracownikom. Będzie się ona kształtowała na poziomie 1,5% -po stronie ubezpieczonego i -6,5% po stronie płatnika składek.

4. Zaległy urlop wypoczynkowy

Urlopów zaległych, w myśl art. 168 KP. w brzmieniu od 1 stycznia 2012 r., należy pra­cownikowi udzielić najpóźniej do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego. Oznacza to, że urlop zaległy za 2011 r., należy zaplanować do 30 września 2012 r. Prze­pis ten nie dotyczy urlopu na żądanie, zatem można ustalić go nawet po 30 września 2012 r.


5. Dodatkowy urlop macierzyński

Od 1 stycznia 2012 r. wydłużeniu ulega wymiar dodatkowego urlopu macierzyńskiego. Pracownik-rodzic wychowujący dziecko będzie mógł skorzystać z 4 tygodni dodatkowego macierzyńskiego w razie urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie. W przypadku urodzenia dwojga i więcej dzieci przy jednym porodzie -z 6 tygodni dodatkowego macie­rzyńskiego. Dla pracownika, który przyjął na wychowanie dziecko w wieku do lat 7, dodatkowy urlop macierzyński wynosi 2 tygodnie.


6.  Wydawanie świadectw pracy

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 listopada 2011 r. wprowadza nowe zasady wydawania świadectw pracy. W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia sto­sunku pracy na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, pracodawca wydaje świadectwo pracy w dniu, w którym następuje rozwiązanie lub wygaśnięcie stosunku pra­cy.

7.  Przebudowa pomieszczeń pracy

Ustawa o redukcji obowiązków wprowadza również zmiany do art. 213 Kp. Od 1 stycznia 2012 r. zniesiony zostaje wymóg uzyskiwania przez pracodawcę opinii uprawnionych rze­czoznawców w zakresie BHP dla projektów, na podstawie których pracodawca buduje lub przebudowuje pomieszczenia pracy.


8. Koniec ustawy antykryzysowej

Z nowym rokiem przedsiębiorcy znów muszą wrócić do liczenia kontraktów terminowych zawieranych z jednym pracownikiem. Zaczyna ponownie obowiązywać przepis, zgodnie z którym zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas określony jest równoznaczne w skut­kach prawnych z zawarciem umowy o pracę na czas nieokreślony, jeżeli poprzednio stro­ny dwukrotnie zawarły umowę o pracę na czas określony.

III. Pozostałe zmiany w przepisach

W dniu 16 września 2011 r. Sejm przyjął ostateczne brzmienie ustawy o reduk­cji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców.

Uchwalona ustawa ma na celu redukcję niektórych obowiązków obywateli i przedsiębior­ców oraz likwidację wybranych barier w prawie gospodarczym. Przedmiotem zmian są przepisy 22 ustaw. Nowelizacja obejmuje między innymi:

1. skrócenie terminu przedawnienia należności z tytułu składek na ubezpieczenie spo­łeczne oraz ubezpieczenie społeczne rolników z 10 do 5 lat (także terminu zwrotu nadpłaconych lub nienależycie opłaconych składek),

2. wydłużenie terminu składania deklaracji na podatek od nieruchomości (do dnia 31 stycznia zamiast do 15 stycznia), zapłata za styczeń do 31 stycznia.

3. zniesienie Dziennika Urzędowego Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski B" (a co za tym idzie przede wszystkim zniesienie obowiązku ogłaszania sprawozdań finansowych w Monitorze Polskim B),

4. zmianę zakresu obligatoryjnych ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, miedzy innymi poprzez jednoznaczne przesądzenie, że są to ogłoszenia przewidziane przez Kodeks postępowania cywilnego, tylko w wypadku, gdy obowiązek ich publikacji wynika wprost z kodeksu,

5. wprowadzenie obowiązku informowania ministra właściwego do spraw gospodarki przez sąd rejestrowy o otwarciu likwidacji przedsiębiorcy zagranicznego,

6. zmiany w instytucji interpretacji ogólnych przepisów prawa podatkowego (wskazanie na możliwość wydania interpretacji z urzędu oraz na wniosek "zainteresowanego", uregulowanie trybu wydania interpretacji na wniosek),

7. uznanie za przedsiębiorcę zagranicznego obywatela polskiego wykonującego działal­ność gospodarczą za granicą, co umożliwi mu prowadzenie działalności w formie od­działu lub przedstawicielstwa przedsiębiorcy zagranicznego (w obecnym stanie praw­nym, na gruncie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, osoba taka nie może być uznana ani za przedsiębiorcę polskiego, ani za przedsiębiorcę zagranicznego),

8. zmianę przepisów dotyczących likwidacji oddziału przedsiębiorstwa zagranicznego,

9. zniesienie obowiązku dokonywania wpisu do rejestru przedstawicielstw przedsiębior­ców zagranicznych – banków zagranicznych i instytucji kredytowych,

10. skrócenie okresu przechowywania deklaracji rozliczeniowych i imiennych raportów miesięcznych oraz dokumentów korygujących te dokumenty przez płatnika składek ubezpieczeniowych,

11. obniżenie opłaty skarbowej za dokonanie wpisu do rejestru przedstawicielstw przed­siębiorców zagranicznych,

12. umożliwienie stosowania do wyrobów akcyzowych celnych procedur uproszczonych, o których mowa w Wspólnotowym Kodeksie Celnym,

13. zmiany związane ze zwolnieniami od akcyzy szczegółowych kategorii wyrobów węglo­wych (węgiel, koks, węgiel brunatny), w związku z wygaśnięciem (w dniu 1 stycznia 2012 r.) okresu przejściowego, w którym takie wyroby, przeznaczone do celów opało­wych, korzystały z całkowitego zwolnienia od akcyzy.

Termin wejścia w życie ustawy określony został na dzień 1 stycznia 2012 r., z wyjątkiem zmian związanych z nowymi rozwiązaniami dotyczącymi opodatkowania akcyzą wyrobów węglowych, gdzie termin wejścia w życie zróżnicowano na dzień ogłoszenia oraz na dzień 2 stycznia 2012 r., oraz z wyjątkiem zmian obejmujących likwidację Monitora Polskiego B, gdzie termin ten określono na 1 stycznia 2013 r.

Okres

2012

Kwota

1500.00 zł

Podstawa prawna

(Dz. U. z 2011 r.  

nr 192, poz. 1141)